27. apr. 2011

Innovationens vigtigste budskaber

De uddannede innovationskonsulenter videregav på intranettet i perioden 7-15. april 2011 deres vigtigtigste budskaber og erfaringer i forhold til innovation og det at arbejde med konkrete innovationsforløb.

Fik du ikke lige fat i de 6 budskaber - så er de samlet her:

Intro - Innovationens vigtigste budskaber

1. Bud: Afstem forventninger og rammer
2. Bud: Fokusér - gør målet og effekten klart
3. Bud: Gå på opdagelse hos brugerne
4. Bud: Brug nye metoder
5. Bud: Ideer er ikke noget man får - det er noget man skaber!
6. Bud: Prøv det af - og høst frugterne!

8. apr. 2011

IT i folkeskolen - et tilbageblik

Det har været en meget god oplevelse at samarbejde med vores opdragsgivere, Skole og Dagtilbud og Rantzausminde Skole, som vi arbejdede konkret sammen med om opgaven.

Vi arbejdede sammen med skolens ledelse og nøglepersoner på IT-området og de var nysgerrige på vores forløb og hjalp med at planlægge de opgaver, som vi gerne ville løse. De gav også sparring på opgaven og udfordrede os på outputtet ved de forskellige metoder.

Det har været interessant at løse en opgave på en arbejdsplads indenfor et andet fagområde end ens eget. Arbejdet har været præget af stor nysgerrighed, og netop de undrende øjne, som de ”fremmede” kommer med, er med til at der kan komme nye vinkler på opgaveløsningen.

5. apr. 2011

Svendborg Kommune har nu 22 uddannede innovationskonsulenter!

Innovationskonsulentuddannelsen har i perioden maj 2010 til februar 2011 været afviklet som et 9 måneders action-learning forløb med både teori og konkret træning og afprøvning af metoder i praksis.

Konsulenterne har været koblet til 5 konkrete innovationsudfordringer udpeget af direktionen, nemlig: Byggesagsbehandling, Sygeplejeklinik, Øget samarbejde mellem teatre i Svendborg, IT i undervisningen samt Lederliv.

29. mar. 2011

På besøg hos chefgruppen i Miljø & Teknik

Onsdag den 30. marts deltager vi på chefmøde i Miljø & Teknik, hvor vi vil præsentere og drøfte vores koncept og løsninger samt "de store linier" og væsentligste læringspunkter fra innovationsforløbet på byggesagsområdet.

Vi har - til undervisernes store fortrydelse - ikke været særligt innovative i vores afrapportering til opdragsgiver, idet vi ud over at deltage på ovennævnte chefmøde har samlet de væsentligste pointer fra innovationsforløbet i et traditionelt lille "skriv", som ikke overraskende blev længere end forventet!!!  Vanens magt er stor!

14. mar. 2011

Sygeplejeklinikken

Uddannelsesforløbet over de sidste 9 måneder har været udfordrende og til tider frustrerende,men til gengæld også spændende, sjovt og ikke mindst lærerigt.
Vores opgave hed ”sygeplejeklinikken”. Vi havde en del diskussioner i gruppen, om ikke løsningen var givet på forhånd, da der faktiskt allerede fandtes et kommissorium og der var også nedsat styre- og arbejdsgruppe. Så hvor meget innovation kunne der egentlig blive tale om? Men under interviewsene med opdragsgiver fandt vi hurtigt ud af, at man var åben og positiv indstillet og spændte på, hvad vi vil kunne bidrage med. Så vi valgte at ”frigøre” os fra kommissoriet og begav os ud i felten.

Vores metoder
Vi gik på opdagelse hos borgerne og medarbejdere for at få et bedre indblik i, hvad sygeplejen egentlig gik ud på. Ingen af os i gruppen havde nærmere kendskab til hjemmesygeplejen. Vi valgte derfor følgende metoder:
· Observation af en hjemmesygeplejerskes arbejdsdag i 2 x ½ dag
· Interviews med 3 ældre borgere på et dagcenter
· Fokusgruppeinterview med Hjemmesygeplejen Vest og Øst
· Cultural Probes – hjemmesygeplejerskerne blev udstyret med kamera og tog billeder af hvad der kendetegner deres arbejdsdag
 
Interviewsene med borgerne resulterede i mange gode og tankevækkende citater, der var også paradokser og skjulte skatte. Cultural Probes fra hjemmesygeplejerskerne var også meget sigende, de gav os et godt indtryk af rammerne omkring deres arbejdsdag.

Det professionelle benspænd
Tiden var inde til at præsentere opdragsgiver for vores opdagelser. Vi blev inviteret til et arbejdsgruppemøde, hvor vi fortalte om forløbet indtil nu. Og her viste det sig at borgerne blev til det professionelle benspænd. Målgruppen til sygeplejeklinikken var egentlig mobile ældre borgere. Men nu sagde borgerne selv: Jamen, vi kommer jo alligevel på dagcentret – kunne klinikken ikke være der?! Opdragsgiver foreslog derfor, at vi også fremlagde vores opdagelser for styregruppen. Indtil videre havde man ikke tænkt på borgerperspektivet ifm. sygeplejeklinikken, men det ville man lave om på.

Ideworkshop
Da sygeplejeklinikken var vedtaget, valgte vi at bruge fremtidsperspektivet til vores ideworkshop og inviterede til: Hvordan ser sygeplejen ud i Svendborg om 5 eller 10 år. Vi havde også inviteret en del eksterne deltagere, men desværre kunne ingen af dem på det valgte tidspunkt. Deltagerne på workshoppen var utrolig engagerede og motiverede. De kom med rigtig mange ideer og fremtidsmuligheder, men der blev også peget på problemstillinger. Det var en spændende dag og deltagerne var også glade for at kunne mødes på tværs af hjemmesygeplejen for at udveksle ideer.

Klinikken bliver til virkelighed
Kommissoriet er blevet revideret og man har valgt en model, hvor der etableres sygeplejeklinikker i forbindelse med kommunens dagscentre og evt. andre steder, hvor det er relevant ift. borgergrundlag. Sygeplejeklinikken åbner den 1. juni 2011. Vi er spændte på, hvordan den udvikler sig i fremtiden.

4. mar. 2011

Opfølgning på kontrakt - lederliv

Nedenstående er aftalte principper for gruppens virke:
Plads og rum til læring og kompetenceudvikling: Ja, vi har brugt så mange forskellige metoder som muligt, tager os tid til reflektion. Brugerinddragelse vigtig i mange faser. Processen givende, men tidskrævende.
Udfordre - have utraditionel tankegang: Ja, vi har fået plads og rum til opdagelse og skæve vinkler. Har brugt utraditionelle rammer og fora.
Plads til uenigheder: Vi har udnyttet, at uenigheder er en gave til en udviklingsproces. I øvrigt ikke fuld enighed om bemærkninger til punktet!
Vi vil udfordre os selv: Vi har udfordret os selv ved metoder, bla. ved den planlagte idéworkshop, der dog pga snestorm blev mere traditionel end planlagt. Vi har udfordret os selv ved at færdes på mange arenaer.
Møder placeres morgen (8.15) eller eftermiddag (14.00) af logistiske hensyn: Ja, logistiske og praktiske hensyn er vigtige!
Vi vil være effektive og aftaler "hvem der gør hvad" (ikke alt laves sammen): Ja, aftaler blev overholdt!
Ressourceforbrug er som udgangspunkt 1:1("hjemmearbejde" ift. undervisningsdage mv.): Vores ressourceindsats har gennemsnitlig været lidt større end aftalt, men kunne have været endnu større. Vigtig læring at ambitionsniveauet skal afklares - båe i gruppen og i forhold til opdragsgiveren.
Motivation=> merværditanken, uformel omgangstone m. humør: Vigtigt at projektgrupper, herunder innovationsgrupper, sammensættes, så de komplementerer hinanden.
Etiketter: Lederliv
Ud over ovenstående vil grupppen give en skriftlig tilbagemelding om proces og resultat til kommunaldirektørens område, der stillede opgaven.

Innovationsforløbet i teater-gruppen

Vores oprindelige opgave blev stillet af Kultur, Plan og Erhverv og lød:

Øget samarbejde mellem forskellige teatre i Svendborg
· Koble et samarbejde mellem de professionelle teatre og amatørteatre
· Spare ressourcer og give effektivisering (fælles scener mm.)
· Trække teateraktiviteter udefra til Svendborg

Vi begyndte med at danne os et overblik over hvad teaterverden er for en størrelse i Svendborg. Teatercheferne blev kontaktet og vi tog ud og interviewede dem, ud fra den samme interviewskabelon. De var 7 chefer i alt og interview tiden strakte sig fra 1-2 timer, alt efter hvor vidt omkring man kom. Netop interviewformen viste sig at være rigtigt god her, fordi teaterverden i hvert tilfælde bag kulisserne, ikke benytter sig af det skrevne som informations-kanal, men primært taler gennem ordet. Dette viser sig også i, at der er en del uformelle netværk hvor man ’snakker sammen’. Vi fik derfor rigtig meget information ud af at tale med dem.